Ons onderwijs

Op OBS de Finne streven we naar een maximale ontplooiing van ieder kind. We willen onze leerlingen optimale kansen bieden om te kunnen groeien. We vinden het belangrijk om een positief welbevinden te creëren bij onze leerlingen. Zich goed voelen zien we als een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.
 

Kindgesprekken

We gaan uit van de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen. Kinderen kunnen vaak heel goed zelf aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Tijdens kindgesprekken gaan we met elke leerling in gesprek over zijn of haar ontwikkeling en welbevinden. Gezamenlijk stellen we doelen op waar ze aan willen werken. Door ze hierbij actief te betrekken, worden ze mede-eigenaar van hun leerproces.

 

Daltonschool

Het Daltononderwijs ziet een kind als een persoon die keuzes kan maken en voor de gevolgen van zijn keuzes zelf verantwoordelijkheid draagt. Kinderen mogen in hun leerproces fouten maken, want we kijken vooral naar wat goed gaat. Een Daltonschool is een basisschool met hetzelfde doel als elke andere school: “zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst”.
Meer informatie

Openbare dorpsschool

Wij zijn een openbare basisschool. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen. Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan, waarbij respect voor een ieder uitgangspunt is. Er wordt op onze school gelijkwaardigheid van opvattingen gegarandeerd.
Meer informatie