Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad op de basisschool. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Volgens de 'wet Medezeggenschap' moet elke school een medezeggenschapsraad hebben.

De MR op de Finne

Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De grootte van de MR hangt af van de grootte van de school. Op onze school bestaat de MR uit twee leerkrachten en twee ouders.

Wie zitten in de MR van de Finne?

Ouders:

  • Marieke de Lange (voorzitter), moeder van Caroline en Ysbrand
  • Maike Rea-Schermer (secretaris), moeder van Lucas en James

Leerkrachten:

  • Elbrich Klaren (leerkracht groep 5/6)
  • Ciska Braams (leerkracht groep 7/8)

Welke invloed heb je in de MR?

Je vraagt je misschien af wat je als ouder te zeggen hebt in de MR. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Wat we niet bespreken zijn problemen met individuele leerlingen of leerkrachten. Hiervoor kun je altijd terecht bij de betreffende leerkracht of bij de directeur.

Heb je een punt voor de MR?

Wanneer je als ouder zaken hebt waar je je zorgen of ideeën over hebt, dan kun je deze op de agenda laten zetten. Hiervoor kun je rechtstreeks contact zoeken met de MR via mail adres mr.finne@proloog.nl. Je kunt ook een van de zittende ouders of leerkrachten aanschieten. We geven je natuurlijk een terugkoppeling van je ingebrachte punt na de eerste volgende vergadering.

Wat doet de MR?

De MR heeft instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid over allerlei zaken die met het reilen en zeilen van de school te maken hebben. Dit is vastgelegd in de WMS (wet medezeggenschap scholen) van 2006. Meer informatie hierover vind je op de website van Proloog.

Instemmingsbevoegdheid kan bij bijvoorbeeld: het schoolplan en de schoolgids. Adviesbevoegdheid heeft de MR bijvoorbeeld bij huisvesting van de school en over hoe de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd.

Hoe weet je wat we besproken en besloten hebben? U kunt altijd de notulen opvragen bij één van de leden van de MR.

Daltonschool

Het Daltononderwijs ziet een kind als een persoon die keuzes kan maken en voor de gevolgen van zijn keuzes zelf verantwoordelijkheid draagt. Kinderen mogen in hun leerproces fouten maken, want we kijken vooral naar wat goed gaat. Een Daltonschool is een basisschool met hetzelfde doel als elke andere school: “zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst”.
Meer informatie

Openbare dorpsschool

Wij zijn een openbare basisschool. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen. Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan, waarbij respect voor een ieder uitgangspunt is. Er wordt op onze school gelijkwaardigheid van opvattingen gegarandeerd.
Meer informatie