Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op de Finne. Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei leuke, feestelijk en creatieve activiteiten en projecten op school plaats, waar alle kinderen van de school bij betrokken zijn. Deze activiteiten worden in samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door het bestuur van de Oudervereniging.

O.a. de volgende activiteiten worden door de Oudervereniging door het jaar heen georganiseerd of financieel ondersteund:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paaseieren zoeken
 • Koningsspelen
 • Laatste schooldag

Doelen van de Oudervereniging

 • Bij ouders belangstelling en betrokkenheid bij school bevorderen;
 • Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan;
 • Het in samenspraak met het team organiseren van activiteiten zoals evenementen, ouderavonden en vergaderingen;
 • Het incasseren en beheren van de ouderbijdragen.

De vrijwillige ouderbijdrage

Zit uw kind op OBS De Finne? Dan bent u automatisch lid van de Oudervereniging. De ouderbijdrage is voor schooljaar 2023/2024 vastgesteld op €22,50 per kind. Dit is exclusief de kosten voor het schoolreisje.

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, enz., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de Oudervereniging een bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken.

U krijgt ieder jaar een oproep van de Oudervereniging waarin u wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Op de algemene ledenvergadering in juni bespreekt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening.

Het bestuur

Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die regulier ongeveer 6 tot 8 keer per jaar vergaderen. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten besproken die op het programma staan, financiën besproken en taken verdeeld. Dat wordt samen gedaan met de leerkrachten. Als dat nodig is, worden extra ouders/verzorgers gevraagd om te helpen.

Het bestuur bestaat nu uit:

 • Annie Spijkstra (voorzitter)
 • Maike Rea-Schermer (penningmeester)
 • Corrie v/d Berg
 • Ingrid Hiemstra
 • Rianne de Jong
 • Jessica van Dijk
 • Sanae Jabir
 • Sepkje Koopmans (leerkracht)
 • Jildau Zijsling-Krist (leerkracht)

Daltonschool

Het Daltononderwijs ziet een kind als een persoon die keuzes kan maken en voor de gevolgen van zijn keuzes zelf verantwoordelijkheid draagt. Kinderen mogen in hun leerproces fouten maken, want we kijken vooral naar wat goed gaat. Een Daltonschool is een basisschool met hetzelfde doel als elke andere school: “zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst”.
Meer informatie

Openbare dorpsschool

Wij zijn een openbare basisschool. Het onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle geloofs- en/of levensbeschouwingen. Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan, waarbij respect voor een ieder uitgangspunt is. Er wordt op onze school gelijkwaardigheid van opvattingen gegarandeerd.
Meer informatie